PREDSTAVITEV IN POSLANSTVO

Ljudska knjižnica Metlika je osrednja splošna knjižnica, ki deluje na območju Občine Metlika z 8.373 prebivalci (podatek z dne 1. 7. 2013). Glede na obmejno lego občine je tudi jezikovna struktura mešana. Prevladuje slovenski jezik, ki je približno za 6.200 prebivalcev materni jezik, drugi pa so hrvaški, srbski, romski, albanski, makedonski, nemški, ruski, madžarski, francoski, češki in italijanski.
Poleg osrednje knjižnice v občini deluje še potujoča knjižnica Knjižnice Mirana Jarca s petimi postajališči: Suhor, Radovica, Drašiči, Krasinec in Gradac.
 
Načrtovanje knjižnične dejavnosti v Občini Metlika in poslanstvo, vizija Ljudske knjižnice Metlika so pogojeni z dosedanjim delovanjem, tradicijo in strokovnimi izkušnjami. Pri načrtovanju  izhajamo iz strokovnih zahtev, analize organizacije, doseženih rezultatov in analize okolja. Osnovni cilj teh usmeritev je povečanje dostopnosti knjižničnih storitev. V kolikšni meri bo mogoče uresničiti strokovne zahteve, bo odvisno predvsem od materialnih pogojev, zagotovljenih z letnim proračunom občine, ki mora svoj interes za kulturo prepoznati tudi na področju knjižničarstva.

Ljudska knjižnica Metlika je splošna knjižnica, ki:
  • - je kulturno središče, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine ter prenaša spoštljiv odnos do nje na vse generacije,
  • - širi bralno kulturo,
  • - je socialno središče različnih mnenj, zamisli in spoštuje pravico vseh do svobodne izbire knjižničnega gradiva in storitev,
  • - je gostoljuben prostor strokovno usposobljenih, prijaznih in komunikativnih knjižničark in knjižničarjev,
  • - se odziva na potrebe okolja ter s svojimi dejavnostmi bogati kulturno, družabno in duhovno življenje,
  • - je informacijsko središče,
  • - z bibliobusom obišče tudi manjše kraje v občini,
  • - si v okviru materialnih možnosti prizadeva uvajati nove tehnologije in novosti v stroki.
  •  
POSLANSTVO
 
Motivirani in profesionalni knjižničarji zagotavljamo vsem obiskovalcem brezplačne storitve in demokratičen dostop do informacij. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje.
 
Ohranjamo kulturno identiteto in s svojimi storitvami sooblikujemo podobo Metlike in njene okolice. Do svojega okolja in uporabnikov smo družbeno odgovorni in transparentni. O svojem delu redno poročamo ter seznanjamo javnost o svojih storitvah. Spremljamo zadovoljstvo uporabnikov in si prizadevamo za njihovo zaupanje in splošen ugled knjižnice v družbi.
 
Z bibliobusom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto vzpostavljamo kvalitetno knjižnično mrežo v celotni občini ter zagotavljamo povečan in kvaliteten izbor knjižničnega gradiva. Ljudska knjižnica Metlika zbira domoznansko gradivo, ki je v knjižnici postavljeno ločeno od ostalega gradiva.
 
VIZIJA

Naša vizija so ustrezni prostori, storitve v skladu s strokovnimi usmeritvami ter pričakovanji, potrebami in zahtevami uporabnikov. Strokovno usposobljeni, kompetentni in motivirani zaposleni želimo ohraniti prijazno knjižnico, ki bo svojim  uporabnikom še naprej dvigovala kvaliteto življenja, omogočala izobraževanje in izpolnjevanje prostega časa.
 
Prizadevali si bomo naše storitve približati najširšemu krogu prebivalstva, prepoznavni želimo biti v našem lokalnem, pa tudi regionalnem, slovenskem in evropskem okolju, kar nam je že uspelo s projekti, kot so »Romi, povabljeni v knjižnico«, »Modra polica«, »Zimske kratkočasnice« itd.